Fritaget for coronapas?

Opdateret fredag den 25. juni 2021

Fritaget for krav om coronatest og coronapas?

Den 1. juli 2021 træder nye regler i kraft, så man fremover skal kunne fremvise dokumentation for, at man af sundhedsfaglige årsager er undtaget for covid-19 test og krav om coronapas. Se afsnittet om ordningen nedenfor.

 

I forbindelse med den gradvise genåbning af landet har politikkerne besluttet at indføre krav om fremvisning af et såkaldt coronapas. På denne måde kan store dele af erhverv og kulturliv genåbne tidligere end ellers. Der er imidlertid mange voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen, der af gode grunde ikke kan lade sig teste uanset om testen foretages ved podning i halsen, næsen eller ved spytprøve.

Derfor har vi forsøgt at finde ud af, hvordan reglerne egentligt er, og hvordan det forholder sig med undtagelser for test. Vi har samlet tilgængelige informationer om coronatest og coronapas i artiklen her. Vores kilder er Corona Hotline, Sundhedsstyrelsen og myndighedernes retningslinjer.

Der er desværre gensidigt modstridende lovgivning. Fx skulle “Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap” sikre adgang, til mennesker der er undtaget for krav om fremvisning af coronapas. Den diskussion går vi ikke ind i i denne artikel. Er du blevet forskelsbehandlet på baggrund af et handicap, vil vi opfordre dig til at kontakte Ligebehandlingsnævnet. Du kan læse om tidligere afgørelser vedr. mundbind her.

 

Forskel på fremvisning af coronatest og coronapas

I artiklen skelner vi mellem krav om fremvisning af negativ coronatest og krav om fremvisning af coronapas. Det gør vi, fordi kravet om coronatest gælder alle – uanset om man er vaccineret, har haft corona eller ej, mens coronapasset skal vise, om du er færdigvaccineret, er testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test) eller har overstået infektion indenfor 2-12 uger. Det er givetvis et spørgsmål om tid, inden kravet om coronatest bliver erstattet af krav om coronapas.

I praksis findes der flere måder at fremvise gyldigt coronapas. Du kan læse mere om coronapasset i denne pdf-fil udgivet af Det Nationale Kommunikationspartnerskab – COVID-19.

 

Undtaget for krav om fremvisning af coronapas og dokumentationsordning

Alle steder i kulturliv, idræt, serveringssteder, liberale serviceerhverv m.v. hvor der er krav om fremvisning af coronapas, er man undtaget hvis man af medicinske, fysiske eller psykiske årsager ikke kan lade sig teste. Du kan læse om hvor der er krav om at fremvise coronapas på coronasmitte.dk. Her skriver de også om undtagelse for at fremvise coronapas – se afsnittet ‘Spørgsmål og svar’. Heraf fremgår det:

“Kravet om coronapas gælder ikke for:

  1. Børn under 15 år.
  2. Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
  3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
  4. Børn og unge mellem 15 og 17 år, når de udøver idræts- og fritidsaktiviteter.

Fra torsdag den 1. juli træder nye regler i kraft, så det bliver et krav, at personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, skal kunne fremvise dokumentation for deres undtagelse. Dokumentationen skal fremvises, hvor der er krav om test eller coronapas (på lige fod med et gyldigt coronapas for vaccination, test eller tidligere smitte).

Dokumentationen udleveres af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse.”

Den omtalte liste over de sundhedsfaglige årsager, som er grund for undtagelse, fremgår af Sundhedsstyrelsens skrivelse “Orientering om ændringer i regler for personer, der er undtaget for test og coronapas pr. 1. juli 2021“. Heraf fremgår denne undtagelse, der er relevant hvis man har senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen:

Psykisk, mental og/eller kognitiv funktionsnedsættelse, som gør det vanskeligt at medvirke til testen
Dvs. mental retardering, demenstilstand, skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser eller lignende, nervøse og stress-relaterede tilstande såsom angst, fobier, OCD, reaktioner på svær belastning og tilpasningsreaktioner samt gennemgribende mentale udviklingsforstyrrelser.”

I”Orientering om ændringer i regler for personer, der er undtaget for test og coronapas pr. 1. juli 2021″ skriver Sundhedsstyrelsen et afsnit om, hvad man skal gøre, hvis man er undtaget for test og coronapas:

Hvad gør jeg, hvis jeg er undtaget for test og coronapas?
Hvis du af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test skal du gøre følgende for at få udleveret dokumentation for udtagelse:

1. Undersøg om du er berettiget til at være undtaget for test og coronapas. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en specifik liste over de sygdomme og tilstande, som er gyldig grund for undtagelse. Du finder listen på sidste side. Hvis du er i tvivl, om du har en af de gyldige årsager til undtagelse, kan du kontakte egen læge med henblik på en lægefaglig vurdering af din tilstand, som eventuelt kan berettige til undtagelse.

2. Henvend dig fysisk hos din lokale Borgerservice. OBS – nogle steder er der krav om tidsbestilling. Undersøg dette inden, du tager afsted.

3. Husk at medbringe pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Du skal ikke medbringe sundhedsfaglig dokumentation for din sygdom eller tilstand.

4. I borgerservicecentret skal du underskrive en tro- og loveerklæring om, at du er berettiget til undtagelse for test og coronapas. Det vil være strafbart, hvis du angiver, at du er undtaget, uden at dette er tilfældet. Hvis du ikke selv er i stand til at underskrive, kan din værge underskrive på vegne af dig. Hvis du er under 18 år, kan forældremyndighedsindehavere underskrive.

5. Borgerservice udsteder dokumentationen for undtagelse til dig.

6. Du kan nu fremvise din gyldige dokumentation for undtagelse, hvor der er krav om test eller coronapas. Dokumentationen skal altid fremvises sammen med pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsesdatoen.

Du kan få dokumentationen på Borgerservice fra den 25. juni.”

 

Manglende information om undtagelserne – prøv med dialogens vej

Vi har store forhåbninger om, at den officielle dokumentationsordning betyder, at man ikke længere risikerer at blive afvist, når man skal til frisør, kropsbehandling, fitness m.v.

Men indtil ordningen er blevet kommunikeret tydeligt ud, kan der mangle information om undtagelserne, og så kan det måske hjælpe at udskrive myndighedernes retningslinjer og have dem med dig eller have dem klar på din mobiltelefon.

 

Fritagelse for coronatest i forbindelse med uddannelse

I forbindelse med genåbningen af skoler, ungdoms- og voksenuddannelser m.v., er der blevet lagt en teststrategi for at mindske smitten af coronavirus blandt elever. I grundskoler opfordres elever og ansatte til at lade sig teste, mens der er krav om at lade sig teste to gange ugentligt, hvis man går på en ungdoms- eller voksenuddannelse, efterskole eller videregående uddannelse.

Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksomme på, at nogle elever og ansatte kan være undtaget for krav om coronatest og har derfor udarbejdet en lægeattest, som skoler og institutioner kan hente på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside til deres elever/studerende og ansatte. Attesten betales af skolen, som senere får pengene refunderet.

 

Fritaget for test i forbindelse med arbejde

Siden november 2020 har arbejdsgiverne haft mulighed for at stille krav om testning, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19. Herunder hensyn til at sikre arbejdsmiljøet, eller væsentlige driftsmæssige hensyn der foreligger på den pågældende virksomhed.

Det har ikke været muligt for os at få oplyst, hvordan man skal forholde sig, hvis man som medarbejder ikke kan lade sig teste. Vi opfordrer derfor de berørte til at kontakte deres fagforening, hvis de er i risiko for at miste deres job grundet kravet om at fremvise negativ test over for arbejdsgiveren.

Arbejder man på en skole, højskole, efterskole, ungdoms- eller voksenuddannelse, er der nu indført krav om, man skal lade sig teste. Ligesom eleverne kan man blive fritaget ved at fremvise en lægeattest.

 

Kan man få bøde?

Det er kun politiet der kan udskrive bøder – og kun hvis man nægter at efterkomme deres anvisninger. Det er vigtigt, at man husker at medbringe dokumentationen for at man er undtaget for krav om test/coronapas.

Mange selvstændigt erhvervsdrivende har tidligere været bange for at få bøder, hvis de tog imod kunder/klienter, der var undtaget for test og dermed fremvisning af coronapas. Med den nye dokumentationsordning er det vores forhåbning, at alle fremover vil give adgang til kunder/besøgende/klienter der undtagede for krav om test, da de nu kan dokumentere dette, og risikoen for at få en bøde er væk, så længe man kontrollerer dokumentationen for undtagelse. Læs evt. mere i “Orientering om ændringer i regler for personer, der er undtaget for test og coronapas pr. 1. juli 2021“, der indeholder et afsnit om hvordan du skal forholde dig som kontrollant af dokumentationen.

 

OBS! Hvis du er berørt af krav om at lade dig teste, men ude af stand til det grundet ‘fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse’, vil vi anbefale dig at søge oplysninger om, hvordan du skal forholde dig i din konkrete situation via Corona Hotline på telefon 70 20 02 33. Regler og retningslinjer ændres løbende, og i rådgivningen har de adgang til nyeste, opdaterede informationer.

OBS! Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende kan du søge oplysninger via din brancheforening eller Corona Hotline på telefon 70 20 02 33. Regler og retningslinjer ændres løbende, og de har adgang til nyeste, opdaterede informationer.